Stanovy Asociace plaveckých škol

Stanovy Asociace plaveckých škol

§1: NÁZEV - SÍDLO - PŮSOBNOST

 1. Název spolku: Asociace plaveckých škol České republiky, z.s., (dále také jako "APŠ")
 2. Sídlo: Jana Boubínová, tajemnice, Na Vinici 11, 100 00 Praha 10 - Strašnice.
 3. Působnost: APŠ působí na území České republiky.
 4. APŠ se zakládá na dobu neurčitou.

§2: ÚČEL - CÍLE - ZÁSADY - POSLÁNÍ

 1. Účelem Asociace plaveckých škol České republiky, z.s. je prohloubení spolupráce plaveckých škol, vzájemná pomoc v oblasti metodiky výuky, přípravy učitelů plavání, poradenství v oblasti platné legislativy a zastupování společných zájmů členů vůči jiným orgánům, organizacím a místní a státní správě.
 2. APŠ je dobrovolný, nezávislý zájmový spolek plaveckých škol a osob zajišťujících plaveckou výuku, nebo dalších subjektů, které se chtějí podílet na programu APŠ v souladu s platnými zákony.
 3. APŠ jako právní subjekt zastupuje zájmy svých členů vůči jiným orgánům, organizacím a státní správě.
 4. APŠ sleduje rozdílnost při vzniku plaveckých škol a jejich transformaci na různé právní subjekty.
 5. APŠ se podle možností podílí na vytváření legislativních podmínek pro práci plaveckých škol ve vztahu ke školství a místní správě.
 6. APŠ pomáhá plaveckým školám v oblasti metodiky, organizuje školení a podílí se na přípravě učitelů plavání.
 7. APŠ informuje své členy na svých webových stránkách.
 8. APŠ poskytuje poradenskou službu v oblasti platné legislativy, související s plaveckou výukou.

§3: ČLENSTVÍ

 1. Řádným členem APŠ se pro daný školní rok stane plavecká škola, která se ke členství přihlásí a splní základní členské podmínky, t.j. uhradí členský příspěvek a odevzdá hlášení o počtu odučených osob.
 2. Čestným členem se může stát osoba, která se zvlášť zasloužila o rozvoj plavecké výuky (není povinna uhradit členský poplatek). Čestné členství uděluje na návrh prezidia valná hromada.
 3. K členství se může přihlásit i osoba, která není činná v plavecké výuce a jako příznivec se zaplacením registračního poplatku snaží přispět rozvoji plavecké výuky.
 4. Členství vzniká zaplacením stanoveného poplatku nebo rozhodnutím valné hromady v případě čestného členství.

§4: PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Členové APŠ jsou povinni:

a) rozvíjet aktivní činnost APŠ, která se řídí jejími vnitřními předpisy

b) spolupracovat se zvolenými zástupci APŠ

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech APŠ

d) každoročně plnit členské podmínky

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno APŠ.

 1. Členové APŠ jsou oprávněni:

a) podílet se na činnosti APŠ

b) volit orgány spolku včetně práva navrhovat kandidáty do orgánů APŠ

c) být volen do orgánů APŠ

d) obracet se na orgány APŠ s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e) být informován o činnosti APŠ.

 1. Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná na jiné osoby.
 2. Aktivní a pasivní volební právo nemají čestní členové.

§5: UKONČENÍ ČLENSTVÍ

 1. Členství člena se ukončuje na základě:

a) vystoupení (je třeba oznámit písemně prezidiu)

b) nezaplacením registračního poplatku

c) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady

d) úmrtím člena,

e) u právnické osoby jejím zrušením,

f) zánikem spolku.

Důvodem pro vyloučení je zejména závažné porušení stanov APŠ nebo jiných vnitřních předpisů APŠ či rozhodnutí jejich orgánů, které je nepřijatelné pro další setrvání člena v APŠ. Návrh na vyloučení člena může podat kterýkoliv jiný člen.

Členem používaný majetek APŠ musí být při ukončení jeho členství vrácen.

§6: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY

 1. Orgány APŠ jsou:

a) valná hromada

b) prezidium

c) revizní komise

 1. Nejvyšším orgánem APŠ je valná hromada. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, jednou za čtyři roky je volební. Valnou hromadu svolává prezidium nejméně jeden měsíc předem písemnou pozvánkou na adresu členů. Za písemnou pozvánku se považuje také pozvánka odeslaná prostřednictvím emailu či faxu.
 2. K úkolům valné hromady patří zejména projednávat a schvalovat zprávu o činnosti prezidia, zprávu o hospodaření APŠ. Valná hromada rozhoduje o návrzích a o změnách stanov. Valná hromada dále rozhoduje o výši registračních poplatků a další poplatcích za poskytování služeb. Může měnit rozhodnutí prezidia, vydaná mezi valnými hromadami.
 3. Valná hromada je oprávněna svěřit svou rozhodovací pravomoc prezidiu.
 4. Valná hromada se koná na základě svolání prezidia, nebo na žádost nejméně 1/2 členů APŠ. Člen s volebním právem disponuje při volbách jedním hlasem (viz §3).
 5. Výlučně valná hromada dále ze svých členů volí tříčlenné prezidium a tříčlennou revizní komisi. Volební období těchto orgánů je čtyřleté. Výlučně valná hromada dále projednává zprávu revizní komise a rozhoduje o vyloučení členů z APŠ.
 6. Prezidium jmenuje ze svého středu prezidenta. Pokud se tříčlenné prezidium nedohodne na osobě prezidenta, zvolí ho Valná hromada.
 7. Prezidium je kolektivní statutární orgán, který zabezpečuje činnost APŠ mezi valnými hromadami. Prezidium se stává nejvyšším orgánem APŠ a vykonává pravomoci valné hromady mezi jejími jednáními, vyjma věcí, o kterých rozhoduje pouze valná hromada (viz. § 6 odst.6).
 8. Jednání prezidia svolává prezident podle potřeby, nejméně však 4x ročně.
 9. Prezidium zejména:
  • jmenuje ze svého středu prezidenta;
  • zastupuje APŠ při jednání se státními orgány a dalšími partnery, sestavuje pracovní skupiny pro řešení jednotlivých problémů, využívá znalostí, schopností a možností jednotlivých členů APŠ při dosahování cílů APŠ a uskutečňovaných jednáních;
  • rozhoduje o uvolňování finančních prostředků dle interních předpisů;
  • navrhuje k jednáním valné hromadě změny interních předpisů;
  • navrhuje valné hromadě čestné členy;
  • vykonává funkci valné hromady mezi jejími jednáními; pro přijetí rozhodnutí je v těchto případech nutný jednomyslný souhlas.
  • jmenuje tajemníka APŠ.
 10. Prezidium rozhoduje prostou většinou hlasů.
 11. Prezident
  • zastupuje APŠ navenek a jedná jejím jménem, rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odklad, včetně operativního uvolňování finančních prostředků dle interních předpisů. O takto učiněných opatřeních informuje prezidium;
  • svolává zasedání prezidia;
  • jmenuje prvního a druhého viceprezidenta. V případě nepřítomnosti prezidenta ho zastupují členové prezídia a za APŠ jednají a zastupují ji oba společně.
 12. Tajemník
  • vede agendu APŠ;
  • zúčastňuje se schůzí prezídia APŠ.
 13. V případě, že nebude moci některý z členů vykonávat svoji funkci, prezidium doplní tajemník APŠ do nejbližší Valné hromady, která zvolí nového člena prezidia.

§7: REVIZNÍ KOMISE

 1. Revizní komise (RK) je nezávislou kontrolní komisí s přímou odpovědností valné hromadě. Provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky.
 2. Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. RK svolává předseda RK, kterého ze svého středu volí členové RK.
 3. Výsledky šetření předkládá předseda RK valné hromadě.
 4. Volena je valnou hromadou na čtyřleté funkční období.

§8: PRINCIPY ROZHODOVÁNÍ

 1. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. To platí i pro rozhodování o změně stanov, zrušení, přeměně, sloučení nebo rozdělení APŠ.
 2. Kolektivní rozhodování je přijímáno veřejným hlasováním.
 3. Volby na valné hromadě jsou tajné. O jejich výsledku rozhoduje počet odevzdaných platných hlasů. Členy prezidia se stávají ti z kandidátů, kteří obdrželi nejvyšší počet platných hlasů.

§9: FINANČNÍ PROSTŘEDKY A HOSPODAŘENÍ

 1. K dosažení cílů si APŠ vytváří vlastní zdroje, kterými jsou příspěvky členů, příspěvky sponzorů, apod.
 2. Při hospodaření s těmito prostředky je závazné dodržování obecně platných a interních předpisů.
 3. APŠ mimo vytvoření nezbytné rezervy nesleduje vytváření zisku. Všechny prostředky budou věnovány k naplnění účelu a cílů APŠ a ke zlepšování služeb členům.

§10: ZÁNIK APŠ

APŠ zaniká rozhodnutím valné hromady, která rozhodne i o určení likvidátora a o způsobu naložení s majetkem, aktivy a pasivy APŠ.

Praha, 16.10.2015

Spolupracujeme